Miljöansvar hos företag

Miljöansvar hos företag

Världen står inför en stor utmaning. Där människan drar fram lämnar hon ett ekologiskt fotavtryck efter sig – och fotavtrycken har blivit för stora för naturen att hantera. Många företag världen över – stora som små – tar stort miljöansvar för att minska avtrycken i naturen. Längre ner följer en användbar minneslista som företag miljöansvar kan använda sig av i sitt miljöarbete.

Företags miljöansvar innebär att man har kunskap om miljökonsekvenser av verksamheten. En miljökonsekvens definieras som en förändring i miljön som den egna verksamheten orsakat. Det kan vara påverkan på levnadsförhållanden, människors hälsa och naturen vi lever i. Tre exempel på miljökonsekvenser är 1) avfall, 2) avloppsvatten och 3) luftutsläpp.

Användbar minneslista för företag:

• Hur ser företagets miljökonsekvenser ut?
• Behövs tillstånd? Har företaget anmälningsplikt?
• Vilka bestämmelser har kommunen om avfallssortering?
• Hur kan företaget behandla och lagra kemikalier ändamålsenligt?
• Respektera miljöaspekter vid inköp och produktplanering.
• Gör en manual för hur företaget förväntas agera i problemsituationer.

Miljönytta

Svenska företag tar stort miljöansvar. Man arbetar aktivt inom områden som 1) transport, 2) arbetsplatser, 3) byggnader och 4) livsmedel för att presentera produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön jämfört med tidigare. Inom näringslivet har hållbarhet och miljö blivit viktiga värdeord senaste åren. Exempel på branscher som arbetar med miljönytta är:

• Besöksnäringen
• Byggindustrin
• Fordonsindustrin
• Livsmedelsindustrin
• Skogsindustrin
• Plast- och kemiindustrin

Företag med miljöansvar har ett gäng miljökvalitetsmål. Några av dessa är:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Levande skogar
• Rikt odlingslandskap
• Skyddande ozonskikt
• Rikt växt- och djurliv
• Levande sjöar och vattendrag
• Endast naturlig försurning

Miljösystem

Ett miljösystem kan förklaras som en samling anvisningar och riktlinjer som förklarar hur verksamheten ska bedrivas för att minska miljöpåverkan. Innan miljösystemet kan inledas måste en miljöutredning göras – när utredningen är genomförd skapas handlingsplaner, mål och policyer. Företaget måste även bestämma en struktur för det dagliga arbetet inom verksamheten.

På senare år har miljöfrågor blivit konkurrensmedel. Genom miljöfrågor har företag möjlighet att särskilja sin verksamhet från konkurrenter. För att lyckas krävs inte bara planering och styrning utan också uppföljning, det som kallas för miljöledning. Det finns många fördelar med miljösystem, om några kan du läsa om i listan som följer. Med hjälp av miljösystem kan företag:

• Skapa mål för miljöfrågor
• Hitta sätt att både förebygga och minska miljökonsekvenser
• Förstå vilka lagstadgade skyldigheter företaget har
• Klargöra interna ansvarsområden
• Förbättra riskhantering

Mål och nyckeltal

Det många företag väljer att kolla på är total energianvändning, elektricitet, totalt avfall, miljöfarligt avfall, användning och utsläpp av vatten samt koldioxidutsläpp. Vilka nyckeltal som är av särskilt intresse beror på hur verksamhetens syfte, det vill säga vilken bransch man verkar inom. Nästan alla större företag publicerar miljörapporter på sin hemsida.

Allt fler företag ser nyttan i att arbeta för miljön. I förlängningen leder miljöansvar till större vinster – delvis eftersom människor värdesätter företag som är miljömedvetna högre än någonsin tidigare. Och när allt kommer omkring finns det ingen anledning för företag att inte tänka på miljön – vi delar på miljön och måste därför hjälpas åt att ta ansvar för densamma.

Miljöansvar